Leszek ZYGMUNT

CZŁONKOWIE KST

SYMPATYCY KST

BYLI CZŁONKOWIE KST

Leszek ZYGMUNT

Urodzony w roku 1964, mieszka i pracuje w Krynicy-Zdroju. Główną dziedziną jego twórczości jest malarstwo sztalugowe na płótnie, w technice olejnej, które uprawia od 1984 r. Jednak równolegle, od wczesnej młodo­ści przeprowadza „eksperymenty” w zakresie możliwości wykorzystania różnych technik i form artystycznej wypowiedzi.

Obok malarstwa, chętnie zajmuje się fotografią. Zawsze interesowała go także rzeźba w drewnie. W swojej twórczości często odnosi się do architektury Krynicy-Zdroju i krajobrazu okolic, szczególnie traktuje malownicze cerkwie z ich ta­jemniczymi wnętrzami, ma­luje także abstrakcje. 

W obrazach przenikają się znane zakątki i obiekty architektoniczne z formami odrealnionymi, czasem jak ze snu czy ilustracji do dziecięcych bajek. Artysta zaludnia je sylwetkami tajemni­czych osób i postaci świętych, wprowadza do malarskiej narracji niezwykłe instrumenty i dziwne przedmioty. Obrazy emanują ciepłem treści i kolorystyki. Są odzwierciedleniem myśli i emocji. Postrze­gany przez niego świat jest zwykle tematem jego twórczości. Artysta bierze udział w wystawach przeglą­dowych, poplenerowych oraz konkursowych, gdzie jego prace cieszą się uznaniem jury. Największą prezentacją jego dorobku była indywidualna wystawa, zorganizowana w Muzeum Nikifora w 2008 r. oraz w Domu Polsko-Słowackim w Bardejowie w 2011r. W Chorwacji prezentował swoje prace na wy­stawie poplenerowej w zamku Kastel-Stafilic k. Splitu. Jest autorem wi­niety graficznej dla gazety „Krynickie Zdroje”, wydawanej przez Bibliotekę Publiczną w Krynicy-Zdroju.

W krynickim stowarzyszeniu twórców działa od 1989 r., najpierw, jako członek krynickiej filii Towarzy­stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, a od roku 2009 r. - członek Krynickiego Stowarzysze­nia Twórców Galeria „Pod Kasztanem”. Czynnie uczestniczy w pracach na rzecz kry­nickiego środowi­ska twórczego związanego z Galerią „Pod Kasztanem”. Pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został uhonorowany „Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.